Algemene-Voorwaarden

Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Glancy van Elst (hierna te noemen Coach) en deelnemers aan een coachingstraject & Liefdevol voor mij programma (hierna te noemen Coachee).

Informatie
De Coachee wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot het traject. Dit gebeurt middels actuele informatie op de website en via email en/of telefonisch contact met de Coach.

Inschrijving
Inschrijving voor deelname geschiedt via de mail. Hierin word vermeldt de volledige naam, adresgegevens, telefoon en e-mailadres. Wijzigingen in adresgegevens, telefoon/email dienen tijdig aan de organisatie doorgegeven te worden. Na ontvangst van deze aanmelding wordt de Coachee ingeschreven.
Deelname aan een traject van de Coach geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Betaling
Na het intakegesprek ontvangt de Coachee binnen 5 werkdagen een nota voor (aan)betaling van het traject. Het geld dient binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer dat op de nota vermeld staat. De inschrijving is definitief nadat het geld is overgemaakt.
In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. Hiertoe dient voorafgaand aan de inschrijving schriftelijk of via email een verzoek te worden ingediend bij de Coach.

Annulering
Annulering dient schriftelijk of per email te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de Coach de annuleringsdatum is.
Tot 30 dagen voor aanvang van een traject kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de scholing is 50 % van het traject verschuldigd. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de scholing is 100% van het traject verschuldigd. Bij annulering bestaat de mogelijkheid iemand anders af te vaardigen die de plaats van de Coachee zal innemen. De betalingsafspraken blijven onverminderd van kracht.
De Coach behoudt zich het recht voor een traject te annuleren of te verplaatsen bij gebrek aan voldoende inschrijvingen. De Coachee heeft bij annulering door de Coach recht op teruggave van reeds betaalde deelnamekosten.

Overmacht of ziekte
Indien de Coachee, wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht (b.v. ziekte), aan één of meerdere sessies niet kan deelnemen dan dient zij dit onverwijld aan de Coach door te geven. In overleg wordt bekeken wanneer, of op welke wijze, de gemiste sessie(s) kan/kunnen worden ingehaald.

Coulance-regeling
Wanneer een Coachee door overmacht of ziekte het traject moet annuleren is het mogelijk een beroep te doen op de coulanceregeling. Wie aanspraak wil maken op de coulance-regeling dient dit schriftelijk of per email te doen en aan te geven op basis waarvan men niet deelneemt of de deelname wil stoppen. Wie geen aanspraak op de coulance-regeling maakt, of wil maken, blijft een volledige betalingsverplichting houden.

Aansprakelijkheid
Coach neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden trajecten te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door Coachee geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan. Coachee verplicht zich de Coach voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Vertrouwelijkheid
Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven. Indien dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Respectvolle omgang
Van iedereen wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering kan de Coachee hierop worden aangesproken door de Coach. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de Coachee de toegang tot een traject te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Copyright
Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal, aanvullende documentatie, huiswerkopdrachten, toetsen en alle overige door Coach in het kader van de scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de Coach. Het is de Coachee niet toegestaan om deze materialen e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Coach. Onverminderd het hier bepaalde is het de Coachee, in de uitoefening van haar beroep/functie en in overeenstemming met het doel van het traject, toegestaan verstrekte materialen e.d. te gebruiken.

Video en geluidsopnamen
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een traject is alleen toegestaan als alle partijen daarmee instemmen.